Polska wielokrotnie zrzekała się roszczeń?

Zgodnie z faktami historycznymi, wszelkie akty zrzekania się przez Polskę praw do reparacji wojennych wobec Niemiec, były działaniami niezgodnymi z ówcześnie obowiązującym prawem i jako takie z punktu widzenia prawa międzynarodowego można je uznać jako wadliwe.

Najbardziej znanym takim aktem było oświadczenie rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku, które obciążone było wadą oświadczenia woli (przymusem nałożenia sankcji ekonomicznych przez ZSRR) jak również, które było niezgodne z obowiązującą konstytucją (1 pkt 7 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r,) albowiem prawo do wypowiadania umów międzynarodowych miała w tym czasie Rada Państwa, a nie rząd PRL.

Poza tą deklaracją istniały też jednostronne oświadczenia pojedynczych polityków polskich wywodzących się z PZPR takich jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski, czy były premier rządu Marek Belka. Jednostronne deklaracje polityków, nie są jednak podstawą układów międzynarodowych.

Co za tym idzie Polska nawet wchodząc na drogę sądową ma w tej kwestii bardzo silne argumenty.

11 września 2017 Biuro Analiz Sejmowych dokonało ekspertyzy ws. roszczeń od Niemiec za straty wyrządzone podczas drugiej wojny światowej, którą można odnaleźć na tej stronie.